SKUPŠČINA

Najvišji organ kluba je skupščina, ki jo sestavljajo vsi člani. Skupščina se sestane dva krat letno na skupnih sestankih pri posameznih podjetjih na ogledih dobrih praks oz. v skupnih prostorih (KIKŠtarter,…). Skupščino na vsake pol leta skliče aktualni predsednik kluba.
Skupščina sprejema letni program dela in finančni plan, sprejema letno poročilo in zaključni račun, obravnava poročila organov in sklepa o njih, podeljuje naziv “častni član”, sprejema statut in voli organe kluba ipd.

UPRAVNI ODBOR

Operativni organ kluba je upravni odbor. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, vsi bivši predsedniki, generalni sekretar in strokovni sodelavec. Upravni odbor se sestaja po potrebi, sklicuje pa ga predsednik kluba, oz. v njegovem imenu generalni sekretar Kluba.

PREDSEDNIK KLUBA

Klub vodi, predstavlja in zastopa predsednik kluba. Mandat predsednika je od pol do enega leta. S tem želimo zagotoviti nenehno delovanje in nadgrajevanje ter izboljševanje delovanja kluba. Po prenehanju mandata, predsednik praviloma postane podpredsednik kluba in tako novemu predsedniku pomaga s svojimi pridobljenimi izkušnjami in znanjem. Predsednik je neposredno izvoljen na skupščini kluba, ki je praviloma sklicana vsake pol leta.

Na zadnji skupščini, dne 9. 6. 2022, je bil za predsednika kluba izvoljen g. Uroš Rak, direktor in solastnik podij Koles d.o.o. in Vakuumteh d.o.o.

PODPREDSEDNIK KLUBA

V času predsednikove odsotnosti oz. po pooblastilu, le tega nadomešča podpredsednik z vsemi pooblastili. Njegova naloga je tudi pomoč predsedniku pri izvrševanju poslanstva in nalog kluba v skladu s priporočili skupščine kluba.

Na zadnji skupščini, dne 9.6.2022, je bil za podpredsednika kluba izvoljen g. Ivan Hribar (predsednik od 6.10.2020 do 9.6.2022), prokurist in solastnik Term Snovik.

PRVI PREDSEDNIK KLUBA

Prvi predsednik kluba je bil mag. Urban Bergant (predsednik v mandatu od ponovne ustanovitve kluba 26.11.2015 do 8.6.2016), direktor in lastnik podjetja Nevtrin, ki je v skladu s statutom vabljen na vse sestanke upravnega odbora kluba.

DRUGI PREDSEDNIK KLUBA

Drugi predsednik kluba je bil g. Tomaž Lah (predsednik od 8.6.2016 do 25.1.2017), direktor in solastnik podjetja Nektar Natura, ki je v skladu s statutom vabljen na vse sestanke upravnega odbora kluba.

TRETJI PREDSEDNIK KLUBA

Tretji predsednik kluba je bil g. Aleš Juhant (predsednik od 25.1.2017 do 20.11.2018), direktor in lastnik podjetja Metal – Profil d.o.o., ki je v skladu s statutom vabljen na vse sestanke upravnega odbora kluba.

ČETRTI PREDSEDNIK KLUBA

Četrti predsednik kluba je bil g. Stojan Hergouth (predsednik od 20.11.2018 do 6.10.2020), direktor in solastnik podjetja Jata Emona, ki je v skladu s statutom vabljen na vse sestanke upravnega odbora kluba.

GENERALNI SEKRETAR KLUBA

Generalni sekretar kluba zagotavlja operativno izvajanje programa in plana ter sklepov organov kluba. Ob imenovanju ga določi predsednik kluba.

Na skupščini, dne 26.11.2015, je predsednik kluba za Generalnega sekretarja predlagal Mateja Slaparja, podžupana (sedaj župana) Občine Kamnik.

STROKOVNI SODELAVEC KLUBA

Strokovni sodelavec kluba predstavlja klub proti tretjim osebam, skrbi za evidenco članstva in stike z javnostmi. Ob imenovanju ga določi predsednik kluba.

Na skupščini, dne 26.11.2015, je predsednik za strokovno sodelavko predlagal Nino Irt.

STROKOVNE KOMISIJE

Za pripravo stališč do posameznih vprašanj lahko upravni odbor imenuje posebne komisije izmed svojih članov in zunanjih strokovnjakov, ki za svoje delo in rezultate odgovarjajo upravnemu odboru kluba.